Selecteer de taal

Reglement Volvo Klassieker Beurs 2024

 

  • Doelstelling van de beurs.

Doelstelling van de Volvo Klassieker Beurs (“VKB”) is het bieden van een aantrekkelijk evenement aan de liefhebbers van (klassieke) Volvo’s. De VKB heeft geen winstoogmerk maar streeft wel een sluitende exploitatie na.

  • Organisatie.

De VKB is een activiteit van de Volvo Klassieker Vereniging en wordt onder haar verantwoordelijkheid georganiseerd door het VKB-team, dat bestaat uit leden van Volvo verenigingen. Zij ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding.

  • Aanbod op de beurs.

Op de VKB bieden particulieren en bedrijven Volvo personenauto's, bijbehorende onderdelen en verwante artikelen zoals onderhoudsmiddelen, gereedschappen, literatuur en miniaturen te koop aan.

De deelnemende Volvo verenigingen geven op hun stands informatie over het Volvo (klassieker) verenigingsleven.

Deskundigen geven voorlichting en adviezen over bijvoorbeeld afstellen, onderhoud, reparaties en het gebruik van gereedschappen.

  • Deelname aan de beurs.

Deelname staat voor iedereen open die de doelstelling onderschrijft. Informatie over deelname is te vinden op de VKB-website www.volvobeurs.nl. Inschrijving betekent onder meer dat de inschrijver instemt met en zich houdt aan de bepalingen en voorschriften van dit Reglement.

Bepalingen en voorwaarden.

Artikel 1.

Het VKB-team en de Volvo Klassieker Vereniging zijn niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en in de ruimste zin, direct of indirect geleden door deelnemers, hun personeel, bezoekers of welke andere derden dan ook. Onder schade wordt hier mede begrepen alle gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, schade door omzetverlies of gederfde winst etc., alsmede schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook.

Artikel 2.

Aanwijzingen betreffende de organisatie en uitvoering van de VKB gegeven door of namens leden van het VKB- team dienen onverwijld en onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. Bij niet opvolging kan een deelnemer/bezoeker worden gelast af te zien van (verdere) deelname/bezoek en tot verwijdering van het beursterrein van zowel personen als van roerende zaken.

Artikel 3.

Deelnemers hebben pas recht op de gevraagde faciliteiten na betaling van het daarvoor verschuldigde bedrag. Betaling dient voor de aangegeven datum plaats te vinden, bij niet tijdige betaling kunnen de gevraagde faciliteiten worden toegewezen aan andere deelnemers.

Bij twijfel over tijdige betaling, dit ter beoordeling van het VKB-team, dient op de VKB contant te worden betaald. Het VKB-team draagt er zorg voor dat te veel betaalde deelnamekosten zo snel mogelijk worden terugbetaald.

Artikel 4.

Het VKB-team is verantwoordelijk voor de indeling van de beurshallen, het beursterrein en de toewijzing van standplaatsen.

Deelnemers richten hun standplaats zodanig in dat het vrije uitzicht op omringende standplaatsen niet wordt belemmerd, dit ter uiteindelijke beoordeling door het VKB-team. Het is niet toegestaan om buiten een standplaats roerende zaken uit te stallen, mede uit een oogpunt van veiligheid.

De nooduitgangen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden. Belemmeringen van de nooduitgangen moeten op aanwijzing van het beursteam terstond worden verwijderd.

Artikel 5.

Deelnemers gebruiken alleen de beurs faciliteiten die in de bevestiging van de inschrijving zijn toegekend. Indien het VKB-team constateert dat dit niet het geval is, bijvoorbeeld bij het illegaal gebruik van elektriciteit, dienen de extra faciliteiten alsnog contant verrekend te worden, dan wel wordt gesommeerd de faciliteiten in overeenstemming te brengen met de inschrijving.
Deelnemers zijn gehouden hun faciliteiten gedurende de openingsuren open en beschikbaar te houden voor de bezoekers. Afwijkingen zijn alleen toegestaan na instemming van het VKB-team.

Artikel 6.

Andere voertuigen dan Volvo personenauto's zijn zonder schriftelijke toestemming vooraf van het VKB-team niet toegestaan in de beurshallen en/of op het beursterrein. Kofferbakverkoop is alleen toegestaan vanuit een Volvo personenauto of een open aanhangwagen met een maximale lengte van vijf meter inclusief dissel, die tijdens de openingsuren op de kofferbakverkoopplaats aanwezig dient te zijn.

Artikel 7.

Tijdens de openingsuren van de VKB is het niet toegestaan met auto's door de hal te rijden, noch geduwd, noch op eigen kracht. Dit in verband met de veiligheid van deelnemers en bezoekers.

Proefdraaien van motoren in de Expodomehal is niet toegestaan.

Artikel 8.

Deelnemers dragen er zorg voor dat de voertuigen op de door het VKB-team aangegeven wijze worden geparkeerd en dat uit de voertuigen geen vloeistoffen lekken. Het gebruik van door het VKB-team beschikbaar gestelde hulpmiddelen tegen bodemverontreiniging is verplicht.

Artikel 9.

Worden door het VKB-team lekkages geconstateerd dan dient het voertuig onmiddellijk door de eigenaar/aanbieder en desnoods door tussenkomst van het VKB-team, van het beursterrein te worden verwijderd. Alle kosten samenhangend met het verwijderen van de lekkage komen voor rekening van de veroorzaker.

Artikel 10.

Op of in vloeren, muren, plafonds, kolommen e.d. mag niet worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord of gespijkerd. Schade die door een deelnemer/bezoeker wordt toegebracht zal voor rekening en risico van de veroorzaker worden hersteld.

Artikel 11.

Aankleding van een standplaats mag geen brandgevaar opleveren en bij brand geen grote rookontwikkeling geven. Aankleding moet worden vrijgehouden van warmtebronnen en zodanig worden aangebracht dat de veiligheids opschriften/richtingspijlen goed zichtbaar blijven en het gebruik van vluchtwegen niet wordt belemmerd.

Artikel 12.

Het is deelnemers verboden in de beurshallen en op het beursterrein stoffen of voorwerpen bij zich te hebben die brandgevaar of bij brand gevaarlijke situaties kunnen opleveren of alarmering en brandbestrijding belemmeren en die voor de omgeving hinderlijke of schadelijke geluid/trillingen, stank, rook, roet, walm of stof kunnen veroorzaken. Het gebruik van hooi/stro, brandbare emballage en open vuur is niet toegestaan.

Artikel 13.

Een auto op een standplaats in de beurshallen mag niet meer dan 5 liter brandstof bevatten en de accupolen dienen te zijn losgekoppeld.

Artikel 14.

Het is deelnemers/bezoekers niet toegestaan consumpties/genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken.

Artikel 15.

Opbouwen, afbreken en ontruimen van standplaatsen is alleen toegestaan op de aangegeven tijdstippen. Het VKB-team ziet toe op naleving in verband met de veiligheid en de sfeer van de VKB.

Artikel 16.

Deelnemers laten hun beurs faciliteiten na afloop van de VKB achter in dezelfde staat als waarin deze ter beschikking zijn gesteld. Kosten van herstel van door het VKB-team geconstateerde beschadiging, verontreiniging of vermissingen worden volledig aan de veroorzaker doorberekend.

Artikel 17.

Deelnemers nemen hun afvalstoffen mee terug tenzij het VKB-team hiervoor faciliteiten aanbiedt.

Artikel 18.

Het is niet toegestaan om in de beurshal of op het buitenterrein te overnachten. Buiten de openingstijden is er geen bewaking aanwezig.

Artikel 19.

Met inschrijving voor de VKB 2023 verklaart de deelnemer in te stemmen met en zich te houden aan dit Reglement.

 
Vragen over dit Reglement kunt u richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Maart 2023,

Organisatieteam Volvo Klassieker Beurs 2024.